Books

Z Wiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wybrane pozycje książkowe pracowników IEiB WFCh na UKSW

Sandner J., 2008; Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości; Aspekty epistemologiczne i metodologiczne holistycznej edukacji środowiskowej w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo UKSW, Warszawa, s.205.

JS 02.png

Nowe spojrzenie na problematykę ochrony środowiska w książce pt. Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, której autorem jest Jan Sandner.

Książka ta ma na celu uporządkowanie problematyki w zakresie epistemologii oraz metodologii z pogranicza różnych nauk, związanych z poznawaniem środowiska przyrodniczego. Jednym z celów tej pracy jest również próba podjęcia holistycznego myślenia w podejściu do problemu edukacji przyrodniczej. Wypracowanie właściwej metodologii w tej materii, powinno zagwarantować, nie tylko lepsze rozumienie środowiska, ale również wskazanie dotychczas popełnianych błędów w samym procesie jego poznawania.

Wszystkie te działania, powinny stworzyć nową jakość w problematyce zarządzania środowiskiem przyrodniczym, przyczyniając się tym samym do skutecznego rozwiązywania narastających sytuacji kryzysowych w środowisku przyrodniczym w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Książka ta obnaża błędy w procesie edukacji o środowisku przyrodniczym, jakie są popełniane w akademickim systemie kształcenia na kierunkach o specjalności ochrona środowiska.

Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy pragną spojrzeć na problematykę ochrony środowiska w sposób interdyscyplinarny. Tezy zawarte w niniejszej pracy oraz wynikające z nich wywody, podparte są znanymi poglądami głoszonymi przez takich filozofów, jak: Forbes, Smuts, Tansley, Haeckel, Birge, jak również teoriami z pogranicza ekologii i ekofilozofii, jak: teoria rozwoju poziomów integracji, czy synergizm.

Księgarnie internetowe: Wydawnictwo UKSW, Merlin.pl ISBN 978-83-7072-516-7